• Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy - Zwroty
Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ElektroArena.pl, Alyani Import Danuta Wojnowska ul. C.K. Norwida 5 Hala 3/C, biuro.elektroarena@gmail.com, Telefon: 576141180) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat ElektroArena.pl, Ul. C.K. Norwida 5 Hala 3/C, 55-080 Kąty Wrocławskie biuro.elektroarena@gmail.com , Telefon: 576141180

– Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


– Data zawarcia umowy/odbioru


– Imię i nazwisko konsumenta


– Adres konsumenta


– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

- Numer konta do zwrotu pieniędzy:


(*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje dotyczące Towarów
Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: ElektroArena.pl, Ul. C.K. Norwida 5 Hala 3/C, 55-080 Kąty Wrocławskie.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.elektroarena@gmail.com.

- lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na swój koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie
ElektroArena.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są dodatkowo gwarancją ElektroArena.pl jako sprzedawcy. ElektroArena.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru przez 6 miesięcy od dnia zakupu towaru przez Klienta.

Jako, że sprzedawany przez nas towar nie pochodzi bezpośrednio od Producenta tylko z nadwyżek magazynowych, zwrotów konsumenckich lub wystaw sklepowych nie obowiązuje na niego gwarancja Producenta

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością ElektroArena.pl na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja na baterie w naszych produktach wynosi 3 miesiące.

Jeśli użytkownik końcowy nie jest Konsumentem lub jeśli urządzenie nie jest użytkowane w warunkach domowych, okres gwarancji wynosi 3 miesięcy. Przez zapis, że urządzenie nie jest użytkowane w warunkach domowych rozumie się w szczególności wypadek gdy np. ekspres automatyczny zaparza średnio więcej niż 10 kaw dziennie.

  • Sklep zamknięty